معرفی اعضای هیات مدیره

/معرفی اعضای هیات مدیره
معرفی اعضای هیات مدیره2019-09-17T08:07:31+00:00
مدیرعامل و عضو هیت مدیره

—————————–

محمدرضا حدادی

مدیرعامل و نائب رييس هيات مديره

—————————–

حسن کرباسی

عضو هيات مديره

سید محمد رضا حسینی نایب رییس هیات مدیره

—————————–

سید محمد رضا حسینی

 رئیس هيات مديره