پیام مدیرعامل

/پیام مدیرعامل
پیام مدیرعامل2020-05-02T06:21:15+00:00

شرکت ارتباط گستر قهرمان درراستای وظایف، ماموریت و برنامه های تدوین شده تلاش مضاعفی را در جهت پشبرد اهداف و به منظور افزایش منافع شرکت انجام داده است.

ما معتقدیم شرکت ارتباط گستر قهرمان به عنوان یک بنگاه اقتصادی دو ماموریت اساسی برای تحقق اهداف خود دارد:

  • انجام اقدامات و تمهیدات لازم درراستای افزایش و استمرار توسعه و در نهایت سود آوری شرکت.
  • تعالی وارتقای سازمان با اصلاح فرآیندها و افزایش کارایی و بهبود مدیریت منابع انسانی به عنوان اساسی ترین ارزش های سازمان که برای تحقق چنین رویکردی با ایجاد نشاط و همدلی و تقویت ارتباطات بیشتر میتوانیم پویایی را به صورت جریانی مستمر در فعالیتهای جاری شرکت شاهد باشیم.

رشد وتوسعه ورزش کشور اسلامی و همچنین رفاه و تندرستی ملت ایران را از خدای متعال مسئلت داریم.

محمدرضا حدادی مدیرعامل و عضو هیت مدیره